Johanssons Delikatesser

Köp- och leveransvillkor.

Dessa villkor gäller om inget annat har avtalats skriftligen mellan Johanssons Delikatesser & Företagsgåvor HB (nedan kallad Johanssons) och köparen.

1. ORDERERKÄNNANDE
Johanssons bekräftar alltid parternas överenskommelse genom att skicka ett skriftligt ordererkännande. Om inte Johanssons har mottagit en skriftlig anmärkning på innehållet i dessa köp- och leveransvillkor senast fem (5) vardagar från dagen för datumet på ordererkännandet ingår dessa köp- och leveransvillkor i parternas
överenskommelse.

2. PRISER
Samtliga priser gäller exklusive mervärdeskatt fritt Johanssons lager (Ex works Johanssons lager, Incoterms 2000). Detta innebär att köparen står för kostnaderna för emballage och frakten av beställda varor. Johanssons kommer att fakturera köparen för dessa kostnader. Vid avropsorder gäller vid avropstillfället då gällande prislista..

3. BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker i enlighet med ordererkännandet. Vid dröjsmål med betalningen har Johanssons rätt att ta ut dröjsmålsränta med räntesats som framgår av det skriftliga ordererkännandet tills full betalning sker.

4. LEVERANS
4.1 Normalorder
Vara levereras i enlighet med överenskommen leveransvecka. Johanssons förbehåller sig emellertid rätten att leverera beställd vara maximalt fem (5) arbetsdagar efter överenskommen leveransvecka. För de fall beställd vara ska innehålla köparens varumärke, logo eller annat kännetecken för köparen, börjar leveranstiden först räknas från den dagen som Johanssons har erhållit ett av köparen godkänt korrektur.

4.2 Avropsorder
En avropsorder är en överenskommelse om delleveranser efter köparens avrop. Vara levereras automatiskt i enlighet med överenskommen leveransvecka om köparen inte har meddelat önskemål om ändrad leveransvecka senast fyra (4) veckor före leverans. Johanssons förbehåller sig emellertid rätten att leverera beställd vara maximalt fem (5) arbetsdagar efter överenskommen leveransvecka. En avropsorder ska vara helt avropad inom tolv (12) månader från dagen för orden.

4.3 Ansvar för dröjsmål
Johanssons ansvarar inte för indirekt skada p g a dröjsmål som Johanssons eventuellt förorsakat köparen.

5. LEVERANSVILLKOR
Leverans sker fritt Johanssons lager (Ex works Johanssons lager, Incoterms 2000). Om inte annat överenskommits, beställer och ombesörjer Johanssons för köparens räkning och kostnad transport till köparen eller tredje part genom transportör som Johanssons valt ut. Detta innebär emellertid inte att Johanssons tar på sig ett ansvar för skada eller brist på vara som uppkommit under transporten till köparen. Johanssons reserverar sig för kvantitetsavvikelser i leverans med +/-10%.

6. FEL I VARA – REKLAMATION
Johanssons ansvarar för fel i vara som inte beror på köparen eller som inte uppkommit under transport. Köparen ska skriftligen till Johanssons reklamera fel som inte uppkommit under transporten senast fem (5) vardagar efter mottagandet av varan. Sker sådan reklamation och det visar sig att varan har fel som beror på Johanssons ska Johanssons inom skälig tid leverera felfri vara. Köparen har inte rätt till någon annan kompensation. Fel som uppkommit under transporten ska köparen reklamera direkt till transportören.

7. RETURRÄTT – AVTALSBROTT
Köparen har inte rätt att returnera felfri vara eftersom samtliga varor tillverkas speciellt för köparens räkning. Om parternas överenskommelse annulleras av köparen innan leverans har skett, föreligger avtalsbrott och Johanssons har rätt till ersättning som minst motsvarar 20% av ordervärdet.

8. TILLÄMPLIG LAG – TVIST
Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvist som inte kan lösas genom föregående förhandling mellan parterna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för förfarandet ska vara Kalmar och språket skall vara svenska. Detta ska dock inte hindra Johanssons från att kunna driva in en klar och förfallen fordran på betalning genom ett exekutivt förfarande eller från att, Johanssons så väljer, att låta behörig allmän domstol lösa tvister med avvikelse från ovan nämnda skiljeklausul.